مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی

Publication Date: 1392

Publisher: انتشارات دانشگاه تهران

Pages: 554

Format: Paperback

Authors: Jane Jacobs, حمیدرضا پارسی, آرزو افلاطونی

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/comu/public/pages/public/book.php on line 35
0

Download PDF

Download ePub

این کتاب یورشی است بر برنامه ریزی و بازسازی شهری معاصر . همچنین تلاشی است برای معرفی اصول نوین آن ، در مخالفت و متفاوت با آنچه در همه جا آموخته می شود . این یورش با مواجهه با روش های بازسازی یا موشکافی درباره مدهای طراحی قرار نگرفته است ؛ بلکه یورشی است بر اصول و اهدافی که برنامه ریزی و بازسازی مدرن و متداول را شکل داده است .

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی

by Jane Jacobs, حمیدرضا پارسی, آرزو افلاطونی

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/comu/public/pages/public/templates/books-item.php on line 18
0

Mary Jane

by Judith O'Brien

3.50 of 520

Essentialism

by Mark Slouka

3.54 of 28

On the Road

by Jack Kerouac

3.64 of 260,984

Pajama Time!

by Sandra Boynton

4.18 of 9,918

The Taking

by Dean Koontz

3.78 of 30,918