مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی

Publication Date: 1392

Publisher: انتشارات دانشگاه تهران

Pages: 554

Format: Paperback

Authors: Jane Jacobs, حمیدرضا پارسی, آرزو افلاطونی

5.00 of 1

Download PDF

Download ePub

این کتاب یورشی است بر برنامه ریزی و بازسازی شهری معاصر . همچنین تلاشی است برای معرفی اصول نوین آن ، در مخالفت و متفاوت با آنچه در همه جا آموخته می شود . این یورش با مواجهه با روش های بازسازی یا موشکافی درباره مدهای طراحی قرار نگرفته است ؛ بلکه یورشی است بر اصول و اهدافی که برنامه ریزی و بازسازی مدرن و متداول را شکل داده است .

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share